Aktualności Działalność Ludzie i Ekologia Kontakt Atut
IMG1_bw.jpeg IMG2_bw.jpeg IMG3_bw.jpeg IMG4_bw.jpeg IMG5_bw.jpeg IMG6_bw.jpeg IMG7_bw.jpeg
Szukaj na stronie

Kontakt z nami:
Tel. 061-4444-580
Fax. 061 4444-589
e-mail:

Zgromadzenie Wspólników

Najwyższym organem Spółki ATUT jest Zgromadzenie Wspólników do którego wyłącznej kompetencji zgodnie z § 29 statutu należy:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

  2. Podział zysku i pokrycie strat,

  3. Udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania przez nie obowiązków,

  4. Zmiany Umowy Spółki,

  5. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów,

  6. Sprawy przewidziane w art. 203 K.h. oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz połączenie Spółek, a nadto sprawy unormowane w art.  222 K.h., za wyjątkiem przewidzianych w poniższej Umowie Spółki,

  7. Przystąpienie Spółki do innych organizacji gospodarczych,

  8. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

  9. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.