Aktualności Działalność Ludzie i Ekologia Kontakt Atut
IMG1_bw.jpeg IMG2_bw.jpeg IMG3_bw.jpeg IMG4_bw.jpeg IMG5_bw.jpeg IMG6_bw.jpeg IMG7_bw.jpeg
Szukaj na stronie

Kontakt z nami:
Tel. 061-4444-580
Fax. 061 4444-589
e-mail:

ZWYCZAJNE ZGOMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

W dniu 20.04.2017r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2016 rok.

10. Dyskusja.

11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku - podjęcie stosownych uchwał.

12.Wybór członków do Rady Nadzorczej.

13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

14. Podjęcie uchwały odnośnie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

15. Wolne głosy.

16. Zakończenie obrad.